ÁSZF

ÁSZF

Brabex Kft.

Általános Szállítási Feltételek

 

I. Szerződés hatálya

 

Megrendelő megrendeli,
a Szállító Brabex  Korlátolt Felelősségű Társaság

(adatai:

Adószám: 23549733-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-970843
Bankszámlaszám: 18400010-03588161-40100016
Elektronikus elérhetőség: info@brabex.hu
Telefonszám: (+36-1) 240-3611

Fax: (+36-1) 240-3730)

 - továbbiakban Szállító -, mint a RECARO Automotive Seating magyarországi importőre elvállalja Megrendelő egyedi megrendelésében megrendelt autós ülések és azok kiegészítőinek a szállítását a jelen Általános Szállítási Feltételekben foglalt feltételek mellett. Amennyiben a felek között szállítási szerződés jött létre, jelen Általános Szállítási Feltételekben foglaltak a szállítási szerződésben megállapított eltérésekkel alkalmazandó.

 

Megrendelő köteles az általa megrendelt és Szállító által leszállított vagy biztosított terméket átvenni, és annak ellenértékét megfizetni.

 

Jelen Általános Szállítási Feltételek a Szállító által kiadott ajánlatokkal, rendelés-visszaigazolásokkal, számlákkal és minden egyéb - az értékesítéssel kapcsolatos - dokumentumokkal összhangban értelmezendők.

 

Jelen Általános Szállítási Feltételektől történő bármely eltérés csak Szállító és Megrendelő által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes.

 

II. Árak

 

Szállító a Megrendelő által kiválasztott termék(ek)re ad árajánlatot. Szállító jogosult termékeinek árát egyoldalúan módosítani, azonban köteles erről legkésőbb Megrendelő megrendelésének beérkezését követően a Megrendelőt értesíteni. Szállító ajánlataiban feltüntetett árak nettó árak, azok az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 

Szállító ajánlataiban szereplő árak az árajánlat napján érvényes árakat tartalmazzák, azok a megrendelés visszaigazolását követően már csak a devizaárfolyam változása, vagy Szállítótól független jogszabályváltozás illetve hatósági intézkedés esetén módosíthatóak külön értesítés nélkül.

 

Szerződő felek a szállítás ellenértékeként a fenti megjelölt listában meghatározott árat határozzák meg, kivéve, ha a felek az egyedi megrendelésben másként állapodnak meg.

 

III. Az ajánlat érvényességi határideje

 

Szállító ajánlata az abban feltüntetett határidőig érvényes. E határidő eltelte után az ajánlatban foglaltak Szállítót nem kötelezik.

 

IV. Megrendelés

 

A szállítás a Megrendelő írásbeli megrendelése alapján történik. Megrendelő megrendeléseit elektronikus üzenet (e-mail), illetve fax útján adja le Szállító részére, aki a megrendeléseket elektronikus üzenet (e-mail), illetve fax útján igazolja vissza.

 

A megrendelésnek tartalmaznia kell a megrendelni kívánt áru pontos megnevezését, a cikkszámát a megrendelni kívánt mennyiséget (darabszámra vagy más mennyiségre utalással) és az átvétel tervezett időpontját.

 

Amennyiben Szállító írásbeli visszaigazolása eltérő feltételeket tartalmaz Megrendelő írásbeli megrendelésétől, abban az esetben Megrendelő köteles a visszaigazolás megtörténtétől számított 2(kettő) munkanapon belül jelezni, hogy a visszaigazolásban foglalt feltételeket elfogadni nem áll módjában. Amennyiben ilyen jellegű jelzés Szállítóhoz a megadott határidőn belül nem érkezik, abban az esetben Szállító jogosult a visszaigazolásban foglaltak szerint teljesíteni.

 

Amennyiben Megrendelő olyan terméket rendel meg, melyet részére egyedileg kell legyártani vagy létrehozni, abban az esetben megrendelését csak addig mondhatja le, amíg Szállító az egyedi terméket a gyártótól nem rendelte meg, vagy amíg a Szállító annak elkészítését nem kezdte meg.

A Megrendelő a megrendeléskor kérhet előleget, mely minimum az megrendelés értékének az 50%-a.

Amennyiben Megrendelő a részére egyedileg elkészített terméket nem veszi át, abban az esetben köteles az áru értéke 75 %-ának megfelelő kötbér fizetésére.

 

V. Szállítási határidő

 

A kért szállítási határidőt az ajánlat tartalmazza. Amennyiben a megrendelés visszaigazolásában megjelölt szállítási határidő az ajánlatban szereplő határidőtől eltér, abban az esetben ez utóbbi, a megrendelés visszaigazolásban rögzített határidő az irányadó, kivéve amennyiben a Megrendelő a visszaigazolás megtörténtétől számított 2(kettő) munkanapon belül írásban nyilatkozik annak elutasításáról. Ebben az esetben a szállítási határidőt felek külön megállapodásban rögzítik.

A szállítási határidőként megadott időtartam a megrendelés visszaigazolásának elküldésétől - illetve előlegfizetés esetén az előlegnek a Szállító bankszámlájára történő beérkezésétől számítandó. A szállítási határidőt - abban az esetben, ha termék nincs nálunk raktáron - a külföldi gyártó adja meg. Amennyiben Megrendelő tudja vagy feltételezi, hogy nem lesz képes az árut a megállapodott időben átvenni, úgy köteles azt azonnal írásban közölni Szállítóval, a várható új átvételi határidővel együtt. Szállító köteles a Megrendelő igénye szerinti szállítás érdekében eljárni, azonban jogosult a Megrendelő érdekkörében felmerült körülmény miatti késedelemből esetlegesen keletkező többletköltségét illetve kárát érvényesíteni. Megrendelő köteles az általa megrendelt árut a visszaigazolásban megállapított határidőben – kivéve azt az esetet, amikor az áru kiszállítása a gyártó által, vagy a felek külön megállapodása alapján Szállító által történik – Szállító telephelyén átvenni és onnan elszállítani. Amennyiben Megrendelő fenti kötelezettségét a megállapított határidőtől számított 15 napon belül nem teljesíti, abban az esetben Szállító jogosult Megrendelő részére tárolási díjat felszámítani. A tárolási díj mérteke minden megkezdett nap után az áru ellenértékének 0,2%-a. Amennyiben Megrendelő az árut a visszaigazolásban megállapított határidőtől számított 30 napon belül nem veszi át, abban az esetben Szállító jogosult az árut más részére értékesíteni. Amennyiben az árut Szállítónak nem sikerül a visszaigazolt megrendelésben foglalt áron vagy a fölött értékesítenie, abban az esetben az árkülönbözetért Megrendelő teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

 

 

 

VII. Átadás-átvétel

 

Megrendelő köteles az általa megrendelt árut a visszaigazolásban megállapított határidőben – kivéve azt az esetet, amikor az áru kiszállítása a felek külön megállapodása alapján Szállító, illetőleg belföldi szerződéses partnere által Megrendelő telephelyére történik – Szállító telephelyén átvenni és onnan elszállítani. Amennyiben Megrendelő az árut a visszaigazolásban megállapított határidőtől számított 30 napon belül nem veszi át, abban az esetben Szállító jogosult az árut más részére értékesíteni. Amennyiben az árut Szállítónak nem sikerül a visszaigazolt megrendelésben foglalt áron vagy a fölött értékesítenie, abban az esetben az árkülönbözetért Megrendelő teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

 

Az áru elszállításának módjáról felek (Megrendelő által történő önálló elszállítás, Szállító, illetőleg Szállító szerződéses partnerén keresztül történő szállítás) a megrendeléskor, de legkésőbb az árú Szállító telephelyére történő megérkezésekor egyeztetnek.

 

A szállítás a Szállító által Megrendelő részére küldött visszaigazolásban megjelölt telephelyéről történik. A Szállító telephelye:

- 1151 Budapest, Székely Elek u.13-15.

 

A szállítás költsége – a felek ettől eltérő külön megállapodásának hiányában – Megrendelőt terheli.

 

VIII. Fizetési feltételek

 

Amennyiben a Megrendelőnek a Szállító felé lejárt, kifizetetlen tartozása van, Szállító jogosult az áru 25 %-ának megfelelő előleget vagy más biztosítékot (bankgaranciát, teljes vételár előre történő kiegyenlítését) kérni Megrendelőtől. Szállító jogosult a megrendelés teljesítését megtagadni mindaddig, amíg Megrendelő az előleget, teljes vételárat nem fizeti meg Szállító részére, vagy az egyéb biztosítékot nem bocsátja Szállító rendelkezésére. Ez utóbbi esetekben Szállító fenntartja a jogot a szerződéstől, vagy annak egy részétől való elállásra is. Megrendelő nem teljesítése Szállító késedelmét kizárja.

 

Az áru ellenértékének kifizetése a Szállító által kiállított számla ellenében - a felek eltérő megállapodásának hiányában - előre történő banki átutalással, illetőleg az árú kiadásával egyidejűleg készpénzben történik. Viszonteladók részére – a felek ettől eltérő megállapodása hiányában – a számla annak Megrendelő általi kézhezvételétől számított 8 napon belül esedékes banki átutalással.


Szállító az egyéb fizetési feltételeit ajánlataiban, rendelés-visszaigazolásaiban illetve számláin közli.


Késedelmes fizetés esetén Szállító a számla összegére vetítve, napi kamatszámítással a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerinti mértékű késedelmi kamatra jogosult.

 

IX. Tulajdonjog fenntartása

 

A leszállított termékek, beleértve a csomagolást is, az áru ellenértékének teljes kiegyenlítéséig Szállító tulajdonában maradnak. Erre tekintettel a teljes vételár kiegyenlítése előtt az árut biztosítékul vagy más módon megterhelni nem lehet.

 

Amennyiben Megrendelő az árut továbbértékesítés céljából vásárolja meg, ebben az esetben Szállító a tulajdonjogát Megrendelő telephelyén mindenkor fellelhető áru vonatkozásában tartja csak fent. Megrendelő az általa eladott áru ellenértékét Szállítóra engedményezi.

 

Szállító az áru ellenértékének teljes kiegyenlítéséig, külön nyilatkozatával kifejezetten megtilthatja az áru továbbértékesítését. Arra az esetre, ha Megrendelő az árut az ellenértékének kiegyenlítése előtt, ilyen kifejezett tilalom ellenére elidegenítette, arra az esetre az ebből eredő bevételeit kifejezetten engedményezi Szállítóra az áru még ki nem egyenlített ellenértéke erejéig.

 

X. Csomagolás

 

Az egyszer használatos csomagolás az áru vételárában benne foglaltatik.

 

XI. Kárveszély átszállása

 

A kárveszély az áru átvételekor száll át Megrendelő, illetve megbízottja által történő szállítás esetén a Szállító telephelyén, a Szállító, illetve belföldi szerződéses partnere által történő szállítás esetén Megrendelő telephelyén.

 

Amennyiben a szállítás a Megrendelőnek felróható okból szenved késedelmet, úgy a kárveszély a kiszállításra kész állapot napjától száll át a Megrendelőre.

 

XII. Rendelés felmondása

 

Amennyiben a rendelés felmondásának kézhezvételekor Szállító a rendelést gyártónál törölni, illetve a megrendelt terméket 1 hónapon belül más Megrendelőnek értékesíteni tudja, úgy Szállító anyagi igényt nem támaszt Megrendelővel szemben.

 

A Megrendelő köteles az áru átvételére a megrendelés visszaigazolásban meghatározott időben. Amennyiben Megrendelő az általa megrendelt áru(ka)t nem veszi át, a szállítási időpontjában vagy legkésőbb az azt követő 30 napon belül, az esetben Szállító jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni, Megrendelő pedig köteles a megrendelt áru ellenértékét alapul véve 75 % meghiúsulási kötbért fizetni Szállítónak. Abban az esetben ha a megrendelt árut harmadik személy részére, az áru speciális jellege miatt nem lehet értékesíteni az esetben Megrendelő köteles az áru visszaszállításának és/vagy megfelelő megsemmisítésének költségét is a kötbér összegén felül megfizetni Szállító részére.

 

XIII. Reklamáció, jótállási feltételek

 

Szállító köteles az általa szállított termékek származását és minőségét előzetesen tanúsítani, dokumentálni, illetve szállításkor a minőségtanúsításokat, származási bizonyítványokat Megrendelő képviselőjének átadni. A termék átvétele során Megrendelő nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét a Szállító tanúsította, illetve amelyekre jótállás vonatkozik.

 

Mennyiségi reklamáció:

Szállítónak az áru átadás-átvételét követően mennyiségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Megrendelőnek a leszállított termékek csomagolásával szemben támasztott kifogásait átvételkor, a szállítást végző gépkocsivezetővel közösen felvett jegyzőkönyvben kell rögzítenie.

 

Minőségi reklamáció:

A Szállító termékeire a jogszabályokban meghatározott mértékű szavatossági időt, illetőleg az alábbiakban meghatározott jótállást vállal. A szavatossági, jótállási idő kezdete az áru átadás-átvételének időpontja. Megrendelő a teljesítés hibáját a termék átvételekor, de legkésőbb az elszállítás napját követő 8(nyolc) napon belül köteles írásban jelezni Szállító felé. Szállító hibás teljesítés esetén elsősorban a hibás termék 8 napon belül történő kijavításra vagy kicserélésére jogosult. Megrendelő elállásra vagy árleszállításra csak abban az esetben jogosult, amennyiben a csere lehetetlen, vagy az Szállítóra nézve aránytalan többletköltséggel járna. Abban az esetben, ha a hibás termék kicseréléséhez az új terméket a külföldi gyártótól kell megrendelni, a kicserélés a gyártó által megadott határidőn belül történik, melynek várható idejéről Szállító Megrendelőt értesíteni köteles.

 

A hibás telesítés tényét minden esetben a külföldi gyártónak kell visszaigazolni. A kicserélésre, illetve kijavításra ezt követően kerülhet sor.

 

Amennyiben az áru hibája vagy meghibásodása a Megrendelő szakszerűtlen üzembe helyezésének, felhasználásának, működtetésének, szervizelésének vagy egyéb szakszerűtlen beavatkozásnak eredménye, abban az esetben Szállító jótállási, illetve szavatossági kötelezettsége megszűnik.

 

Az áru nem megfelelő tárolása, kezelése, és természetszerű elhasználódása esetén Szállítónak nem áll módjában reklamációt elfogadni.

 

Szállító a megfelelő termék kiválasztásának vonatkozásában, a feleknek kifejezetten erre irányuló írásbeli megállapodása hiányában nem vállal felelősséget, még abban az esetben sem, ha a kiválasztásnál közreműködött.

 

 

 

Visszáru szállítás: A Szállító által importált, szavatossági, jótállási kötelezettség alá eső termék esetében a visszaszállítás költsége az Szállítót, szavatossági, illetve jótállási határidőn túl eső, vagy nem garanciális termék esetén a visszaszállítás költsége a Megrendelőt terheli.

 

Beszámítás: A Szállítóval szemben fennálló tartozásokba kizárólag az adott Megrendelő részére jogerősen megítélt vagy a Szállító által kifejezetten elismert tartozások számíthatóak be.

 

Szállító termékeire – a gyártó által vállalt garancia szerint – az alábbi jótállási határidők vonatkoznak:

 

RECARO ülések, tartozékok -- 2 év jótállás

 

 

XIV. Vis maior

 

Szállító semmilyen vis maiorból - így különösen: munkabeszüntetések, rendkívüli államigazgatási intézkedések, időjárási akadályok, természeti katasztrófák stb. - eredő késedelmes szállításért nem vállal felelősséget. Amennyiben a vis maiorból származó akadályoztatás 6 hónapnál hosszabb, a feleknek jogában áll a szerződéstől való elállás.

 

XV. Titoktartás

 

Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen szállítási jogviszony teljesítése kapcsán a másik félről vagy vele kapcsolatosan megtudott bármely adatot, tényt vagy információt üzleti titokként kezelnek és harmadik személy, vagy a nyilvánosság részére - jogszabályi adatszolgáltatási kötelezettség kivételével - a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül nem teszik hozzáférhetővé. Ez a titoktartási kötelezettség a feleket jelen jogviszony bármely okból történő megszűnését követően is terheli, a jogviszony megszűnését követő 3(három) évig. Felek ezen kötelezettségeik megszegéséért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.

 

XVI. Egyéb feltételek

 

Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a másik felet kellő időben értesítik arról, ha megszűnésük, átalakulásuk, felszámolásuk várható. E tekintetben a „kellő időpont” meghatározás azt az időpontot jelenti, amikor a Fél vagyoni helyzete még lehetővé teszi a szerződés szerinti teljesítést. Ezen értesítés elmulasztása szerződésszegésnek minősül. Ha a Fél helyére – jogszabályszerűen – jogutód lép, úgy a jogutód szerződő félként történő elismeréséhez, a szerződés további teljesítéséhez a másik Fél beleegyező nyilatkozata szükséges.

Jelen Általános Szállítási Feltételeket érintő bármely közlés vagy módosítás érvényességi feltétele az írásbeli forma mindkét fél részéről, cégszerűen aláírva, személyesen átadva, telefaxon vagy ajánlott levélben a másik fél jelen szerződésben kikötött címére.

Jelen Általános Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak, különös tekintettel a Ptk. vonatkozó rendelkezéseire. 

Jelen szerződéses jogviszonyból eredő bármely jogvita esetére szerződő felek kölcsönösen alávetik magukat Szállító mindenkori székhelye szerinti, jelenleg a II, III. Kerületi Bíróság, illetve ügyértéktől függően a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

 

 

Budapest, 2015 03.15.

Brabex Team